ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู
2
21 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561
สำรวจรายวิชาที่สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดผล
3
25 มิ.ย. 2561
26 มิ.ย. 2561
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
งานวัดผล
4
25 มิ.ย. 2561
29 มิ.ย. 2561
ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการและส่งข้อสอบอัดสำเนา 1/2561
Get Adobe Flash player