ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
3 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2
8 ม.ค. 2562
10 ม.ค. 2562
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคใต้
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3
10 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4
14 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
5
21 ม.ค. 2562
31 ม.ค. 2562
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คาบกิจกรรมชุมนุม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
6
21 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
7
22 ม.ค. 2562
นิเทศการสอนครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
8
23 ม.ค. 2562
กิจกรรมสูทกรรม และเดินทางไกลนักเรีบนระดับชั้น ม.1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9
23 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10
24 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11
26 ม.ค. 2562
อบรมการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
31 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Get Adobe Flash player