ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
6 ม.ค. 2563
8 ม.ค. 2563
แข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานวิชาการ
2
15 ม.ค. 2563
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
กิจการนักเรียน
3
16 ม.ค. 2563
20 ธ.ค. 2562
ส่งข้อสอบกลางภาค 2/2562 บรรจุซองห้องวิชาการ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
4
18 ม.ค. 2563
19 ม.ค. 2563
ค่ายเสริมสร้างศักยภาพสภานักเรียน ครั้้งที่ 3
งานกิจการนักเรียน
5
21 ม.ค. 2563
23 ม.ค. 2563
กิจกรรมค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6
24 ม.ค. 2563
กิจกรรมวันตรุษจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7
27 ม.ค. 2563
วันคล้ายสถาปนายุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8
27 ม.ค. 2563
31 ม.ค. 2563
โครงการแนะแนวสัญจร
งานแนะแนว
9
29 ม.ค. 2563
นำเสนอโครงงานโรงเรียนสีขาว