ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ธ.ค. 2562
15 ธ.ค. 2562
นิเทศภายใน
งานนิเทศ
2
4 ธ.ค. 2562
6 ธ.ค. 2562
สำรวจรายชื่อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ครูประจำวิชา
3
9 ธ.ค. 2562
13 ธ.ค. 2562
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2562 ที่งานวิชาการ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
4
10 ธ.ค. 2562
เทา - เหลือง จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
งานกิจการนักเรียน
5
23 ธ.ค. 2562
26 ธ.ค. 2562
สอบกลางภาคที่ 2/2562
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
6
27 ธ.ค. 2562
กิจกรรมวันคริสต์มาส / กิจกรรมคอนเสริร์ตสร้างสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / กิจการนักเรียน
Get Adobe Flash player