ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ก.พ. 2563
2 ก.พ. 2563
สอบ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3
งานวิชาการ
2
3 ก.พ. 2563
7 ก.พ. 2563
รับสมัครนักเรียนประเภทโควต้า (เข้าศึกษาต่อ ม.4)
งานวิชาการ
3
3 ก.พ. 2563
8 ก.พ. 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชารำลึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
4
6 ก.พ. 2563
7 ก.พ. 2563
สำรวจรายชื่อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ครูประจำวิชา
5
8 ก.พ. 2563
9 ก.พ. 2563
ค่ายพัฒนาทักษะการพูดกับภาวะผู้นำ นักเรียน ม.4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6
10 ก.พ. 2563
14 ก.พ. 2563
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 2/2562 ระดับชั้น ม.6
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
7
17 ก.พ. 2563
21 ก.พ. 2563
ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2562 นักเรียนระดับชั้น ม.6
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
8
17 ก.พ. 2563
18 ก.พ. 2563
ครูส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 60% และ 80% ระดับชั้น ม.6
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
9
21 ก.พ. 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
งานกิจการนักเรียน
10
24 ก.พ. 2563
25 ก.พ. 2563
ครูส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 60% และ 80% (นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5)
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
11
24 ก.พ. 2563
26 ก.พ. 2563
สอบปลายภาคเรียน 2/2562 นักเรียนระดับชั้น ม.6
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
12
24 ก.พ. 2563
28 ก.พ. 2563
ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 2/2562 (นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5)
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
13
27 ก.พ. 2563
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
14
27 ก.พ. 2563
28 ก.พ. 2563
นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ (กรณี 80%)
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
15
29 ก.พ. 2563
1 มี.ค. 2563
สอบ ONET นักเรียนชั้น ม.6
กลุ่มบริหารงานวิชาการ