ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
3 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการและส่งข้อสอบอัดสำเนาปลายภาค 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
2
4 ก.ย. 2561
5 ก.ย. 2561
ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
งานแผนและงบประมาณ
3
10 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561
สำรวจเวลาเรียนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80% /นิเทศการสอนครั้้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
4
10 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
ส่งข้อสอบกลางภาคฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา
5
18 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
6
26 ก.ย. 2561
28 ก.ย. 2561
แข่งทักษะวิชาการ
งานวิชาการ
Get Adobe Flash player