ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
2 ต.ค 2560
ส่งข้อมูล SGS / อนุมัติผลการเรียน / ส่ง ปพ.5 (ฉบับสมบูรณ์)
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
2
3 ต.ค 2560
7 ต.ค 2560
ค่าย English Camp
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
3
5 ต.ค 2560
ประกาศผลสอบปลายภาค / ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานทะเบียน/งานวัดผล
4
6 ต.ค 2560
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
5
6 ต.ค 2560
9 ต.ค 2560
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
6
10 ต.ค 2560
ส่งผลการสอบแก้ตัว / ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานทะเบียน/งานวัดผล
7
25 ต.ค 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
Get Adobe Flash player