ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ก.ย. 2562
5 ก.ย. 2562
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ / ส่งรายงานผลนิเทศการสอน
งานวิชาการ / งานวัดผล
2
2 ก.ย. 2562
6 ก.ย. 2562
ส่งต้นฉบับข้อสอบฝ่ายวิชาการ / ส่งอัดสำเนาปลายภาค 1/62
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
3
2 ก.ย. 2562
3 ก.ย. 2562
สำรวจเวลาเรียนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80%
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
4
9 ก.ย. 2562
13 ก.ย. 2562
ส่งข้อสอบปลายภาค 1/62
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
5
17 ก.ย. 2562
20 ก.ย. 2562
สอบปลายภาค 1/62
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
6
30 ก.ย. 2562
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
Get Adobe Flash player