ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ก.พ. 2561
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรณี ม.2/1-2/3
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2
3 ก.พ. 2561
4 ก.พ. 2561
สอบ O-NET ม.3
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
3
5 ก.พ. 2561
9 ก.พ. 2561
รับสมัครนักเรียนโควต้า / ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคอัดสำเนา (ม.6)
งานวิชาการ/งานวัดผล/ครูประจำวิชา ม.6
4
9 ก.พ. 2561
เลือกประธานสภานักเรียน
งานกิจการนักเรียน
5
12 ก.พ. 2561
13 ก.พ. 2561
ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 60% และ 80%
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
6
12 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561
ติว O-NET ม.6 (วิทยากรภายนอก) / ส่งข้อสอบปลายภาคอัดสำเนา ม.1-ม.5 /ส่งข้อสอบปลายภาคบรรจุซอง ม.6
งานวิชาการ/งานแนะแนว / ครูประจำวิชา
7
15 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561
นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบ (กรณี 80%)
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
8
19 ก.พ. 2561
21 ก.พ. 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.6
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
9
19 ก.พ. 2561
23 ก.พ. 2561
ส่งข้อสอบปลายภาคบรรุจซอง ม.1- ม.5
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
10
22 ก.พ. 2561
ปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 / พิธีมอบประกาศนียบัตร
งานกิจการนักเรียน/งานทะเบียน
11
24 ก.พ. 2561
27 ก.พ. 2561
สอบ GAT/PAT ม.6
งานวิชาการ /งานแนะแนว
12
27 ก.พ. 2561
2 มี.ค. 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.1-ม.5
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
Get Adobe Flash player