ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ส.ค. 2560
2 ส.ค. 2560
ส่งผลการเรียนซ้ำนักเรียนทุกระดับชั้น
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
2
15 ส.ค. 2560
16 ส.ค. 2560
ส่งสมุด (ปพ.5) ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
3
15 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
4
17 ส.ค. 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนซ้ำไม่ผ่าน
งานวัดผล
5
18 ส.ค. 2560
ค่าย Inter Camp / ค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
6
30 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560
สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
Get Adobe Flash player