ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
2 พ.ย. 2563
5 พ.ย. 2563
สอบปลายภาคเรียน 1/2563
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
2
13 พ.ย. 2563
อนุมัติผลการเรียน ส่งข้อมูล GPA
ครูประจำวิชา / งานวัดผล / งานทะเบียน
3
17 พ.ย. 2563
3 ธ.ค. 2563
ดำเนินการสอบแก้ตัว ร มผ ครั้งที่ 1/2563
งานวัดผล
4
17 พ.ย. 2563
18 พ.ย. 2563
สอบแก้ 0 ครั้งที่ 1/2563
งานวัดผล
5
17 พ.ย. 2563
ประกาศผลสอบปลายภาค / ยื่นคำร้องสอบแก้ 0 ร มผ ครั้งที่ 1/2563
งานทะเบียน/งานวัดผล
6
20 พ.ย. 2563
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
7
24 พ.ย. 2563
ส่งผลการแก้ 0 ครั้งที่ 1/2563
งานวัดผล
8
30 พ.ย. 2563
ส่งผลการแก้ ร มผ ครั้งที่ 1/2563
งานวัดผล