ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
2 มิ.ย. 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครูที่ปรึกษา
2
21 มิ.ย. 2560
ส่งสมุด (ปพ.5) ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
3
22 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
สำรวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
งานวัดผล
4
22 มิ.ย. 2560
พิธีไหว้ครู
ึครูทุกท่าน
5
26 มิ.ย. 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
6
26 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
งานวัดผล
7
26 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560
ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการและส่งข้อสอบอัดสำเนา 1/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
8
28 มิ.ย. 2560
พิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Get Adobe Flash player