ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
3 ม.ค. 2561
7 ม.ค. 2561
ทัศนศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการ ภาคกลางและภาคเหนือ
งานบุคลากร
2
15 ม.ค. 2561
นิเทศการสอนครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
3
22 ม.ค. 2561
26 ม.ค. 2561
ติว O-NET ม.3 (วิทยากรภายนอก)
งานแนะแนว
4
24 ม.ค. 2561
วันสถาปนายุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5
24 ม.ค. 2561
26 ม.ค. 2561
เข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6
29 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
งานวิชาการ/งานวัดผล
Get Adobe Flash player