ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ก.ค. 2562
5 ก.ค. 2562
ส่งแผนจัดการเรียนรู้/ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการ/ส่งข้อสอบอัดสำเนา 1/62
งานวิชาการ / งานวัดผล /ครูประจำวิชา
2
1 ก.ค. 2562
พิธีสวนสนามลูกเสือ นักเรียน ม.1 - ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
8 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562
ส่งข้อสอบกลางภาค 1/62
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
4
10 ก.ค. 2562
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5
12 ก.ค. 2562
กิจกรรมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมใพระชนมพรรษาพระบาทสำเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว / วันภาษาไทย
งานบุคลากร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6
18 ก.ค. 2562
23 ก.ค. 2562
สอบกลางภาค 1/62
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
7
28 ก.ค. 2562
คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมใพระชนมพรรษาพระบาทสำเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว
งานบุคลากร(อำเภอ)
Get Adobe Flash player