ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
21 ก.ย. 2563
22 ก.ย. 2563
ส่งผลการเรียนซ้ำชั้นรายวิชาของนักเรียน
งานวัดผล
2
29 ก.ย. 2563
30 ก.ย. 2563
สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
ครูประจำวิชา / งานวัดผล