ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
9 ก.ค. 2563
14 ก.ค. 2563
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 1/2562
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
2
9 ก.ค. 2563
24 ก.ค. 2563
ดำเนินการสอบแก้ตัว ร มผ ครั้งที่ 1/2562
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
3
15 ก.ค. 2563
24 ก.ค. 2563
สอบแก้ตัว 0 ครั้งที่ 1/2562
งานวัดผล
4
30 ก.ค. 2563
ประกาศผลสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 1/2562 /ประกาศนักเรียนซ้ำชั้น
ครูประจำวิชา / งานวัดผล / งานทะเบียน
5
30 ก.ค. 2563
31 ก.ค. 2563
สำรวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
ครูประจำวิชา / งานวัดผล