ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
18 ม.ค. 2564
22 ม.ค. 2564
ส่งต้นฉบับข้อสอบฝ่ายวิชาการ และส่งข้อมูลอัดสำเนากลางภาคเรียนที่ 2/2563
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
2
25 ม.ค. 2564
29 ม.ค. 2564
สอบกลางภาคเรียน 2/2563 บรรจุซองที่ห้องวิชาการ
ครูประจำวิชา / งานวัดผล