ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ส.ค. 2563
31 ส.ค. 2563
นิเทศการสอนครั้งที่ 1
งานนิเทศ/หัวหน้ากลุ่มสาระ
2
3 ส.ค. 2563
6 ส.ค. 2563
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 2/2562
งานวัดผล
3
3 ส.ค. 2563
7 ส.ค. 2563
ดำเนินการสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 2/2562
งานวัดผล
4
3 ส.ค. 2563
11 ส.ค. 2563
ส่งต้นฉบับข้อสอบฝ่ายวิชาการ และส่งข้อมูลอัดสำเนากลางภาคเรียนที่ 1/2563
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
5
13 ส.ค. 2563
ประกาศผลสอบแก้ตัว 0 ร มผ ครั้งที่ 2/2562
งานวัดผล
6
17 ส.ค. 2563
18 ส.ค. 2563
ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา
งานวัดผล
7
17 ส.ค. 2563
15 ก.ย. 2563
ดำเนินการเรียนซ้ำชั้นรายวิชา (นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
งานวัดผล
8
17 ส.ค. 2563
21 ส.ค. 2563
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 บรรจุซองที่งานวิชาการ
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
9
27 ส.ค. 2563
4 ก.ย. 2563
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
งานวิชาการ