ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
5 ก.ค. 2560
7 ก.ค. 2560
นิเทศการสอนครั้งที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2
7 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
3
12 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560
ส่งข้อสอบกลางภาคฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
4
17 ก.ค. 2560
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/ครูทุกท่าน
5
18 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 /ส่งแบบประเมินหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
6
18 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 /ส่งแบบประเมินหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
7
24 ก.ค. 2560
28 ก.ค. 2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
8
24 ก.ค. 2560
27 ก.ค. 2560
กิจกรรมแข่งขันกรีฑากีฬาสีภายใน
งานวิชาการ/กลุ่มสาระสุขศึกษา
9
28 ก.ค. 2560
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระภาษาไทย
Get Adobe Flash player