ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
3 มี.ค. 2561
4 มี.ค. 2561
สอบ O-NET ม.6
งานวิชาการ/งานวัดผล
2
12 มี.ค. 2561
ส่งแบบประเมิน ปพ.5 / Best Practice / ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 ประเภทโควต้า
งานวิชาการ/งานวัดผล
3
12 มี.ค. 2561
ประกาศผลการสอบปลายภาค
งานวัดผล
4
12 มี.ค. 2561
13 มี.ค. 2561
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
5
14 มี.ค. 2561
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
ครูประจำวิชา
6
14 มี.ค. 2561
16 มี.ค. 2561
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
7
16 มี.ค. 2561
ส่ง PSAR
ครูประจำวิชา/งานประกันคุณภาพ
8
17 มี.ค. 2561
18 มี.ค. 2561
สอบ 9 วิชาสามัญ ระดับชั้น ม.6
งานวิชาการ /งานแนะแนว
9
20 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานวัดผล
10
20 มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
11
20 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 / แก้ไขผลการเรียนระบบ SGS
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
Get Adobe Flash player