ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
5 มี.ค. 2563
10 มี.ค. 2563
สอบปลายภาคเรียน 2/2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
2
12 มี.ค. 2563
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.6)/ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (โควต้า)/รับประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ม.6
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3
19 มี.ค. 2563
ส่งแบบประเมิน ปพ.5 / ประกาศผลการสอบปลายภาค นักเรียน ม.1-ม.5
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
4
19 มี.ค. 2563
20 มี.ค. 2563
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
5
19 มี.ค. 2563
23 มี.ค. 2563
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
6
19 มี.ค. 2563
27 มี.ค. 2563
ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ และเรียนซ้ำเฉพาะนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
7
20 มี.ค. 2563
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
ครูประจำวิชา
8
21 มี.ค. 2563
25 มี.ค. 2563
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
9
24 มี.ค. 2563
ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 /ประกาศรายชื่อนักเรียนทีีมีแนวโน้มซ้ำชั้น
งานวัดผล
10
24 มี.ค. 2563
25 มี.ค. 2563
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
11
24 มี.ค. 2563
27 มี.ค. 2563
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 / แก้ไขผลการเรียนในระบบ SGS
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
12
26 มี.ค. 2563
27 มี.ค. 2563
อบรมงานประกันเพื่อรองรับ สมศ. รอบ 4 /อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
งานประกันคุณภาพศึกษา/งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
13
30 มี.ค. 2563
ส่ง PSAR
ครูประจำวิชา/งานประกันคุณภาพ