ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ต.ค 2561
อนุมัติผลการเรียน / ส่งข้อมูล sgs
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
2
2 ต.ค 2561
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
3
4 ต.ค 2561
ประกาศผลการสอบปลายภาค / ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานทะเบียน/งานวัดผล
4
5 ต.ค 2561
8 ต.ค 2561
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
5
9 ต.ค 2561
ส่งผลการสอบแก้ตัว / ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานทะเบียน/งานวัดผล
Get Adobe Flash player