ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
12 มิ.ย. 2562
กิจกรรมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
งานกิจการนักเรียน
2
17 มิ.ย. 2562
18 มิ.ย. 2562
สำรวจวิชาสอบกลางภาค 1/2562
งานวัดผล
3
24 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562
ส่งผลการเรียนซ้ำของนักเรียน
งานวัดผล / ครูประจำวิชา
4
24 มิ.ย. 2562
28 มิ.ย. 2562
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5
26 มิ.ย. 2562
วันสุนทรภู่/กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6
1 ก.ค. 2562
5 ก.ค. 2562
ส่งแผนจัดการเรียนรู้/ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการ/ส่งข้อสอบอัดสำเนา 1/62
งานวิชาการ / งานวัดผล /ครูประจำวิชา
7
1 ก.ค. 2562
พิธีสวนสนามลูกเสือ นักเรียน ม.1 - ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8
8 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562
ส่งข้อสอบกลางภาค 1/62
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
9
10 ก.ค. 2562
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10
12 ก.ค. 2562
กิจกรรมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมใพระชนมพรรษาพระบาทสำเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว / วันภาษาไทย
งานบุคลากร / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11
18 ก.ค. 2562
23 ก.ค. 2562
สอบกลางภาค 1/62
ครูประจำวิชา / ฝ่ายวิชาการ
12
28 ก.ค. 2562
คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมใพระชนมพรรษาพระบาทสำเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว
งานบุคลากร(อำเภอ)
13
1 ส.ค. 2562
2 ส.ค. 2562
นักเรียนยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2
งานวิชาการ / งานวัดผล
14
1 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
งานวิชาการ / งานวัดผล
15
1 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1/62
ครูประจำวิชา / งานนิเทศ
16
4 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562
ค่ายภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17
5 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
ดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา (นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6)
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
18
8 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันอาเซียนและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ / งานบุคลากร
19
12 ส.ค. 2562
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งานบุคลากร(อำเภอ)
20
14 ส.ค. 2562
15 ส.ค. 2562
ค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21
16 ส.ค. 2562
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22
29 ส.ค. 2562
กิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม ปีที่ 2 / กิจกรรมกินดีอยู่ดีตามวิถีใต้
งานกิจการนักเรียน
23
1 ก.ย. 2562
5 ก.ย. 2562
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ / ส่งรายงานผลนิเทศการสอน
งานวิชาการ / งานวัดผล
24
2 ก.ย. 2562
6 ก.ย. 2562
ส่งต้นฉบับข้อสอบฝ่ายวิชาการ / ส่งอัดสำเนาปลายภาค 1/62
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
25
2 ก.ย. 2562
3 ก.ย. 2562
สำรวจเวลาเรียนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80%
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
26
9 ก.ย. 2562
13 ก.ย. 2562
ส่งข้อสอบปลายภาค 1/62
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
27
17 ก.ย. 2562
20 ก.ย. 2562
สอบปลายภาค 1/62
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
28
30 ก.ย. 2562
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
29
1 ต.ค 2562
อนุมัติผลการเรียน / ส่งข้อมูล GPA
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
30
4 ต.ค 2562
ประกาศผลสอบปลายภาค / ยื่นคำร้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานทะเบียน / งานวัดผล
31
7 ต.ค 2562
8 ต.ค 2562
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / งานทะเบียน
32
9 ต.ค 2562
ส่งผลการสอบแก้ตัว / ประกาศผลสอบแก้ตัว คร้้งที่ 1
งานทะเบียน / งานวัดผล
Get Adobe Flash player