ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
24 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561
ส่งข้อสอบกลางภาค 2/2561 บรรจุซองที่งานวิชาการ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
2
24 ธ.ค. 2561
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และเลี้ยงต้อนรับครูย้ายและครูบรรจุใหม่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
3
25 ธ.ค. 2561
กิจกรรมวันคริสมาสตร์ / คอนเสิร์ตการกุศล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/งานสภานักเรียน
4
25 ธ.ค. 2561
30 ธ.ค. 2561
คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง/PLC (กทม-กาญจนบุรี)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5
27 ธ.ค. 2561
สอนเสริม O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6
3 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7
8 ม.ค. 2562
10 ม.ค. 2562
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคใต้
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
8
10 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9
14 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
10
21 ม.ค. 2562
31 ม.ค. 2562
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คาบกิจกรรมชุมนุม)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
11
21 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
12
22 ม.ค. 2562
นิเทศการสอนครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
13
23 ม.ค. 2562
กิจกรรมสูทกรรม และเดินทางไกลนักเรีบนระดับชั้น ม.1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14
23 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15
24 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16
26 ม.ค. 2562
อบรมการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17
31 ม.ค. 2562
สอนเสริม O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18
4 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
งานบริหารวิชาการ/งานวัดผล
19
4 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562
สอนเสริม O-NETและ GAT/PAT นักเรียน ม.6
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20
7 ก.พ. 2562
ส่งข้อสอบปลายภาคอัดสำเนา(ม.6) / ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 60%,80% (ม.6)
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
21
11 ก.พ. 2562
ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2561 บรรจุซอง (ม.6)
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
22
11 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562
รับสมัครนักเรียนโควตา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
23
12 ก.พ. 2562
เลือกตั้งสภานักเรียน
งานสภานักเรียน
24
13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561(ม.6)
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
25
18 ก.พ. 2562
19 ก.พ. 2562
ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 60%,80% (ม.1-ม.5) /สัปดาห์กิจกรรมวันมาฆบูชา
ครูประจำวิชา/งานวัดผล /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
26
18 ก.พ. 2562
22 ก.พ. 2562
ส่งข้อสอบปลายภาคอัดสำเนา(ม.1-ม.5) / ส่งข้อสอบปลายภาคบรรจุซอง
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
27
21 ก.พ. 2562
22 ก.พ. 2562
นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ (กรณี 80%)
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
28
22 ก.พ. 2562
เดินรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
งานกิจการนักเรียน
29
23 ก.พ. 2562
อบรมผู้นำนักเรียน
งานสภานักเรียน
30
4 มี.ค. 2562
7 มี.ค. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561(ม.1 - ม.5)
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
31
8 มี.ค. 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 , ม.6
งานสภานักเรียน
32
12 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
งานกิจการนักเรียน
33
13 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน "วัยใส"
งานกิจการนักเรียน
34
18 มี.ค. 2562
ส่งแบบประเมิน ปพ.5 / Best Practice / ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (โควตา) / ประกาศผลสอบปลายภาค
กลุ่มบริหารงานวิชาการ /ครูประจำวิชา/งานวัดผล
35
18 มี.ค. 2562
19 มี.ค. 2562
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
36
19 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
37
20 มี.ค. 2562
ส่่งวิจัยในชั้นเรียน
ครูประจำวิชา
38
22 มี.ค. 2562
ส่ง PSAR
ครูประจำวิชา/งานประกันคุณภาพ
39
25 มี.ค. 2562
ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มซ้ำชั้น
งานวัดผล
40
25 มี.ค. 2562
26 มี.ค. 2562
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
41
25 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2562
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 / แก้ไขผลการเรียนผ่านระบบ SGS
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
Get Adobe Flash player