ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
5 ธ.ค. 2560
วันพ่อ วันดิน วันชาติ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
2
7 ธ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2560
สำรวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
3
12 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2560 ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
4
18 ธ.ค. 2560
22 พ.ย. 2560
ส่งข้อกลางภาค 2/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
5
19 ธ.ค. 2560
21 ธ.ค. 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
งานวิชาการ
6
25 ธ.ค. 2560
กิจกรรม Christmas / กิจกรรมปีใหม่
กลุ่มสาระต่างประเทศ/งานกิจการนักเรียน
7
26 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
8
29 ธ.ค. 2560
สืบสานสัมพันธ์ครอบครัว ร.ส. (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
งานบุคลากร
9
3 ม.ค. 2561
7 ม.ค. 2561
ทัศนศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการ ภาคกลางและภาคเหนือ
งานบุคลากร
10
15 ม.ค. 2561
นิเทศการสอนครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
11
22 ม.ค. 2561
26 ม.ค. 2561
ติว O-NET ม.3 (วิทยากรภายนอก)
งานแนะแนว
12
24 ม.ค. 2561
วันสถาปนายุวกาชาด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13
24 ม.ค. 2561
26 ม.ค. 2561
เข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14
29 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
งานวิชาการ/งานวัดผล
15
1 ก.พ. 2561
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรณี ม.2/1-2/3
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16
3 ก.พ. 2561
4 ก.พ. 2561
สอบ O-NET ม.3
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
17
5 ก.พ. 2561
9 ก.พ. 2561
รับสมัครนักเรียนโควต้า / ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคอัดสำเนา (ม.6)
งานวิชาการ/งานวัดผล/ครูประจำวิชา ม.6
18
9 ก.พ. 2561
เลือกประธานสภานักเรียน
งานกิจการนักเรียน
19
12 ก.พ. 2561
13 ก.พ. 2561
ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 60% และ 80%
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
20
12 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561
ติว O-NET ม.6 (วิทยากรภายนอก) / ส่งข้อสอบปลายภาคอัดสำเนา ม.1-ม.5 /ส่งข้อสอบปลายภาคบรรจุซอง ม.6
งานวิชาการ/งานแนะแนว / ครูประจำวิชา
21
15 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561
นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบ (กรณี 80%)
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
22
19 ก.พ. 2561
21 ก.พ. 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.6
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
23
19 ก.พ. 2561
23 ก.พ. 2561
ส่งข้อสอบปลายภาคบรรุจซอง ม.1- ม.5
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
24
22 ก.พ. 2561
ปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 / พิธีมอบประกาศนียบัตร
งานกิจการนักเรียน/งานทะเบียน
25
24 ก.พ. 2561
27 ก.พ. 2561
สอบ GAT/PAT ม.6
งานวิชาการ /งานแนะแนว
26
27 ก.พ. 2561
2 มี.ค. 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.1-ม.5
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
27
3 มี.ค. 2561
4 มี.ค. 2561
สอบ O-NET ม.6
งานวิชาการ/งานวัดผล
28
12 มี.ค. 2561
ส่งแบบประเมิน ปพ.5 / Best Practice / ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 ประเภทโควต้า
งานวิชาการ/งานวัดผล
29
12 มี.ค. 2561
ประกาศผลการสอบปลายภาค
งานวัดผล
30
12 มี.ค. 2561
13 มี.ค. 2561
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
31
14 มี.ค. 2561
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
ครูประจำวิชา
32
14 มี.ค. 2561
16 มี.ค. 2561
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
33
16 มี.ค. 2561
ส่ง PSAR
ครูประจำวิชา/งานประกันคุณภาพ
34
17 มี.ค. 2561
18 มี.ค. 2561
สอบ 9 วิชาสามัญ ระดับชั้น ม.6
งานวิชาการ /งานแนะแนว
35
20 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานวัดผล
36
20 มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
37
20 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 / แก้ไขผลการเรียนระบบ SGS
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
38
2 เม.ย. 2561
รับ ปพ.1 นักเรียนระดับชั้น ม.3
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
39
9 เม.ย. 2561
รับ ปพ.1 นักเรียนระดับชั้น ม.6
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
Get Adobe Flash player