ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
20 ก.พ. 2560
24 ก.พ. 2560
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
2
27 ก.พ. 2560
28 ก.พ. 2560
สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1 และ ม.2
ฝ่ายวิชาการ / งานวัดผล
3
1 มี.ค. 2560
7 มี.ค. 2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
ครูประจำวิชา / งานทะเบียน
4
10 มี.ค. 2560
ส่ง Bookmark /แบบประเมิน ปพ.5 / Best Prctice
ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล/ครูทุกท่าน
5
13 มี.ค. 2560
14 มี.ค. 2560
ประกาศผลการสอบปลายภาค และยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 / ส่ง PSAR /วิจัยชั้นเรียน
ครูประจำวิชา/งานวัดผล/งานประกันคุณภาพ
6
15 มี.ค. 2560
16 มี.ค. 2560
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
7
17 มี.ค. 2560
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
8
20 มี.ค. 2560
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
9
23 มี.ค. 2560
24 ก.พ. 2560
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
10
23 มี.ค. 2560
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานทะเบียน/งานวัดผล
11
27 มี.ค. 2560
27 ก.พ. 2560
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานทะเบียน / งานวัดผล
12
28 มี.ค. 2560
28 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา / งานวัดผล
13
31 มี.ค. 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร และรับ ปพ.1
ครูที่ปรึกษา/งานวัดผล
Get Adobe Flash player