ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
30 พ.ย. 542
คาราวานวิทยาศาสตร์
2
21 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561
สำรวจรายวิชาที่สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
งานวัดผล
3
22 มิ.ย. 2561
การวัดและประเมินผลการอ่าน นักเรียนชั้น ม.1- ม.3
งานวัดผล/กลุ่มสาระภาษาไทย
4
25 มิ.ย. 2561
26 มิ.ย. 2561
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
งานวัดผล
5
25 มิ.ย. 2561
29 มิ.ย. 2561
ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการและส่งข้อสอบอัดสำเนา 1/2561
6
27 มิ.ย. 2561
พิธีสวนสนามลูกเสือ นักเรียน ม.1 - ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7
4 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
นิเทศการสอนครั้งที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8
6 ก.ค. 2561
อบรมบุคลากร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
กลุ่มสาระต่างประเทศ/งานบุคลากร
9
11 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
ส่งข้อกลางภาค 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
10
17 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา/ฝ่ายวิชาการ
11
23 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
กีฬาสีภายใน
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
12
27 ก.ค. 2561
กิจกรรมเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
13
31 ก.ค. 2561
วันภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
14
1 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
คาราวานวิทยาศาสตร์ (เรียนปกติ)
15
6 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
16
6 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
ส่งผลการเรียนซ้ำนักเรียนทุกระดับชั้น
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
17
9 ส.ค. 2561
กิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม
กิจการนักเรียน
18
14 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
อบรมคูปองครูสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19
15 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
ค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
20
30 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
21
3 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการและส่งข้อสอบอัดสำเนาปลายภาค 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
22
4 ก.ย. 2561
5 ก.ย. 2561
ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
งานแผนและงบประมาณ
23
10 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561
สำรวจเวลาเรียนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80% /นิเทศการสอนครั้้งที่ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
24
10 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
ส่งข้อสอบกลางภาคฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา
25
18 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
26
26 ก.ย. 2561
28 ก.ย. 2561
แข่งทักษะวิชาการ
งานวิชาการ
27
1 ต.ค 2561
อนุมัติผลการเรียน / ส่งข้อมูล sgs
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
28
2 ต.ค 2561
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
29
4 ต.ค 2561
ประกาศผลการสอบปลายภาค / ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานทะเบียน/งานวัดผล
30
5 ต.ค 2561
8 ต.ค 2561
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
31
9 ต.ค 2561
ส่งผลการสอบแก้ตัว / ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
งานทะเบียน/งานวัดผล
Get Adobe Flash player