วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย 
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

​อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา

        ยิ้มไหว้  ทักทายกัน  ฉันญาติมิตร

เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

        ดูแลดี  วิชาการเด่น