วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ 

         ภายในปี 2560 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ชุมชนร่วมพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง replica watches

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และสำนึกเป็นพลโลก

  2. พัฒนาการบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน

  3. พัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น

  4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม

  5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการการศึกษา

เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

  3. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรได้รับการพัฒนา ให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล

  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม

  5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการการศึกษา

​อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา

        ยิ้มไหว้  ทักทายกัน  ฉันญาติมิตร

เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

        ดูแลดี  วิชาการเด่น

Get Adobe Flash player