ทำเนียบผู้บริหาร
ชือ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายชลอ นครินทร์ พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๓ อาจารย์ใหญ่
นายประทีป ปิ่นแก้ว พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๘ ผู้อำนวยการ
นายจรัญ การุณเมธี พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๑ ผู้อำนวยการ
นายรังสฤษฏ์ มณีศรี พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๒ ผู้อำนวยการ
นายเที่ยง ทองเทพ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๖ ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีสุพละ ผลิพัฒน์ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ ผู้อำนวยการ
นายชัยวัฒน์ เจียมสุขสุจิตต์ พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๕ ผู้อำนวยการ
ดร.สนอง โปซิว พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๓ ผู้อำนวยการ
นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการ
๑๐ นายสมศักดิ์ ณ ถลาง พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการ
๑๑ นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ
๑๒ นายกิตติ วิชัยดิษฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ