ลูกจ้างประจำ
นางเพียงเพ็ญ ลูกชาย
นายจำเริญ นาคบุตร
นายปรีชา สุทธิเกิด