ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวอมรรัตน์ เกกินะ
นางสาวสไบทิพย์ คลองรั้ว
นางณัฐกานต์ เอี่ยนเล่ง
นางนุรยีฮัน เนียมนำ
นางสาวพิมพ์พร คำฟู
นางสาวอุษณี แก้วสุข
นางสาวนุชรี ลูกเหล็ม