ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค CIRC
........................................................................................................................................................................................
รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง English for you to ASEANวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ32101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
........................................................................................................................................................................................
รายงานการสร้างและการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เรียนรู้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย วิชา ประวัติศาสตร์ (ส 23103)
........................................................................................................................................................................................
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
........................................................................................................................................................................................
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน เรื่อง ความน่า จะเป็น ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เอกสารประกอบ การสอน
........................................................................................................................................................................................
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ รายวิชา การสร้างงานกราฟิก สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
........................................................................................................................................................................................
รายงานวิจัยโรงเรียนในฝัน
........................................................................................................................................................................................
โครงงานแผ่นรองเท้า สมุนไพรดับกลิ่น
........................................................................................................................................................................................
คู่มือการจัดการเรียน การสอนกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
........................................................................................................................................................................................
โครงงานลดแรงกดทับ ด้วยที่นอนถุงยางอนามัย
........................................................................................................................................................................................
รายงานผลการใช้หนังสือ อ่านเพิ่มเติม ชุด อาชีพในท้องถิ่น ...คลองท่อมบ้านเรา
........................................................................................................................................................................................
การพัฒนาลักษณะนิสัย ประชาธิปไตยและลักษณะ นิสัยตามกฎระเบียบ และคุณธรรม
........................................................................................................................................................................................
รายงานการประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน
........................................................................................................................................................................................
การใช้รูปแบบบทเรียน สำเร็จรูปแบบเส้นตรง
........................................................................................................................................................................................
รายงานการประเมิน โครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้
........................................................................................................................................................................................
แบบฝึกทักษะการ พัฒนาความสามารถ ด้านการเขียน
........................................................................................................................................................................................
การพัฒนาสภาพ บรรยากาศและ สิ่งแวดล้อม
........................................................................................................................................................................................
การจัดกิจกรรมกลุ่ม การพัฒนาสภาพ
........................................................................................................................................................................................
การประเมินโครงการ นิเทศภายใน
........................................................................................................................................................................................


1