ภาษาไทย

นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวพรฤดี บุญพลัด
นางสาววรรณมณี เซี่ยงฉิน
ซาเราะฮ์ หมัดเจริญ
นางสาวสุภัทรา ชุมแก้ว
นางสาวนิสิตา ขาวล้วน
นางสาวสาริณี คงอินทร์
นางสาวอัญชลีพร จิตพรหม
นางสาวภัทรานิษฐ์ สุคนธกนิษฐ
นางสาวพรวรินทร์ ชดช้อย
นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร