ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพลอยไพลิน พุ่มจิตร์
นางกุสุมา จงใจ
นางสาวจันทิรา แสวงกิจ
นางอมรรัตน์ หลงขาว
นางพนิดา คำหอม
นางเพ็ญพันธ์ ปานแก้ว
นางสาวสุใบ ไกรทอง
นางอภิญญา แกล้วทนงค์
นางสาวมนิศรา รุ่งมี
นางสาวอาซีสะ หมาดทิ้ง
นางสาวณฤดี เชื้อสูงเนิน
นางสาวอรวรรณ เพ็งหนู
นางสาววราภรณ์ หยังหลัง