ภาษาต่างประเทศ

นางกุสุมา จงใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจันทิรา แสวงกิจ
นางอมรรัตน์ หลงขาว
นางพนิดา คำหอม
นางเพ็ญพันธ์ ปานแก้ว
นางสาวสุใบ ไกรทอง
นางสาวพลอยไพลิน พุ่มจิตร์
นางอภิญญา แกล้วทนงค์
นางสาวมนิศรา รุ่งมี
นางสาวอาซีสะ หมาดทิ้ง
นางสาวณฤดี เชื้อสูงเนิน
นางสาวอรวรรณ เพ็งหนู
Get Adobe Flash player