สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางจิราวรรณ ยกรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุพิศ คงไพฑูรย์
นางประยูรศรี นวลศิริ
นางพัฒนา บุญเดช
นายดำริ จงรักษ์
นางสมฤดี โกบกุล
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย
นางสาวสิริรักษ์ เกตบุญ
นายเราะห์มาน เนียมนำ
นางอมรรัตน์ ผลอ่อน
นางชุติภา แก้วเรียง
ว่าที่ ร้อยตรี ไกรสร เกกินะ
นางสาวณัฐกานต์ รักษา
นายวิทยา จงรักษ์
นางสารภี พายุ