การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชาญกิจ เหนือคลอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสุนีย์ เจียมสุขสุจิตต์
นางทิพวรรณ งานดี
นางจำนงค์ ศรีงาม
นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู
นายประทิน ทับไทร
นางสาวสุปรีญา จำนงค์รัตน์
นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร
นางสาวไหมหน้า มารยา
นายทศพล บุญประทีป
นางสาววรรณ์ษา ชนะกุล
นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
นายสมพงษ์ ชูมากเลี่ยม
นายสมบูรณ์ ถิรวณิช
นายโอชา สุขอนันตพงศ์
สมศักดิ์ เล้าหิน
Get Adobe Flash player