การงานอาชีพ

นางวรรณภรณ์ สมานราษฎร์
นายธงชัย แพทย์นุเคราะห์
นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
นายสมพงษ์ ชูมากเลี่ยม
นางสาวภัทรินทร์ เรืองศรี
นายอดิพงษ์ หาญชนะ
นางสาวสุกัญญา มาระยาต
นายปรีิดิพัทธ์ คล่องแคล่ว