การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชาญกิจ เหนือคลอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางจำนงค์ ศรีงาม
นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู
นายประทิน ทับไทร
นางสาวสุปรีญา พิลาฤทธิ์
นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร
นางสาวไหมหน้า มารยา
นายทศพล บุญประทีป
นางสาวพิชญาย์ จันทร์แว่น
นายสมพงษ์ ชูมากเลี่ยม
นางถิรญา เซ้าซี้
นายสมบูรณ์ ถิรวณิช
นายโอชา สุขอนันตพงศ์
สมศักดิ์ เล้าหิน
นางสาวสุภารัตน์ ด้วงเอียด
นางหล้าศรี พานิชชัยกุล
นางสาวภัทรินทร์ เรืองศรี
นายอดิพงษ์ หาญชนะ
Get Adobe Flash player