ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

          1. นางสาวนันทวัน มีเย็น   chopard replica watches ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด DJ.Number One ระดับจังหวัดตามโครงการ To BE Number One วันที่ 9 มิถุนายน 2546

          2. นางสาวนันทวัน มีเย็น และนางสาวเพ็ญพร รัตนะมะลิกุล   ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวด " ดีเจ เยาวชนต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๔๗

          3. นางสาวนันทวัน มีเย็ฯ และนางสาวเพ็ญพร รัตนะมะลิกุล   ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด " ดีเจ เยาวชนต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๔๗

          4. ด.ญ.จันทร์จิรา ทับไทร    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง " คิดแบบวิทยาศาสตร์ จรรโลงชาติ จรรโลงสังคม " ประจำปี ๒๕๔๘ จากมหาลัยราชภัฎภูเก็ต

          5. ด.ญ.ชถกานต์ เจียวก๊ก   ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความเรื่อง " คิดแบบวิทยาศาสตร์ จรรโลงชาติ จรรโลงสังคม " ประจำปี ๒๕๔๘ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Get Adobe Flash player