กิจกรรมพัฒนาเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่า ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารในระดับพื้นฐานง่ายๆ การสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว การแนะนำตัว หรือการติดต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งทางธุรกิจหรือด้านอื่นๆ จะเห็นได้ว่า replica watches ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ภาษาอังกฤษถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนเราในยุคปัจจุบัน ในการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักนำทักษะด้านภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในการดำรงชีวิต จำเป็นให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกับเจ้าของภาษาโดยตรง

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีโครงการเรียนรู้วัฒน ธรรมของเจ้า ของภาษาขึ้น และกิจกรรมพัฒนาภาษา เพื่อการสื่อสารถือเป็นกิจกรรม ย่อยที่สำคัญ ในโครงการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำ ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษา และรู้จักแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้ การจัดกิจกรรมนี้ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ : 2 วัน 1 โดยใช้สถานที่ที่ท่องเที่ยวในกระบี่ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นด้านทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ เกมฝึกทักษะมากมาย

replica watches

 

ส่วนหนึ่งของผลงานนักเรียนและภาพกิจกรรม best swiss sports watches