ชื่อ นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา