ชื่อ นายจำเริญ นาคบุตร
ช่างไม้

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
วุฒิ ต่ำกว่าปริญญาตรี