ชื่อ นายปรีชา สุทธิเกิด
ช่างปูน

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
วุฒิ ต่ำกว่าปริญญาตรี