ชื่อ นางชญาณี สมจิตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์