ชื่อ นางสาวยุพดี คงเพชร

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท    การสอนวิทยาศาสตร์