ชื่อ นางสาวยุพดี คงเพชร

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท    การสอนวิทยาศาสตร์