ชื่อ นางณัฐกานต์ เอี่ยนเล่ง

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
Email : siney.999@gmail.com