ชื่อ นางสาวสุใบ ไกรทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาโทอิสลามศึกษา