ชื่อ นางอนุอ่อน แย้มแก้ว

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Email : nuon1@hotmail.com