ชื่อ นางสาวพลอยไพลิน พุ่มจิตร์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี    ภาษาอังกฤษ