ชื่อ นางสาวพลอยไพลิน พุ่มจิตร์

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี    ภาษาอังกฤษ