ชื่อ นายโอชา สุขอนันตพงศ์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. อุตสาหกรรม