ชื่อ ศุภฤกษ์ จันทวี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   กศ.บ. พลศึกษา