ชื่อ นางจิราภรณ์ จันทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาโท   ศศ.ม. รัฐศาสตร์