ชื่อ นางสาวเกสรี ศรลอย

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิชาโท-
Email : tarn_ketsaree@hotmail.com