ชื่อ สมศักดิ์ เล้าหิน

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์