ชื่อ นางอภิญญา แกล้วทนงค์

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย