ชื่อ นางสาวพัชวิมา จีนหมั้น

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาโท   วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Email : pat_darm@hotmail.com