ชื่อ นายนวพฤกษ์ นิจพรพงศ์

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา