ชื่อ นายวิริยะ ยศนำ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาโท   กศ.ม. บริหารการศึกษา