ชื่อ นางสุไกย๊ะ ระเอะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   กศ.บ. การวัดและเมินผลการศึกษา
Email : sukaiyah@hotmail.com