ชื่อ นางสาวสุภัทรา ชุมแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาไทย
Email : pattra.aloha@gmail.com