ชื่อ นางสาวอมลณัฐ หนูพยันต์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์
Email : kapmoyak@gmail.com