ชื่อ นางหล้าศรี พานิชชัยกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ.
Email : boompanit@gmail.com