ชื่อ นางยุภาวดี ศรีหะรัญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. จิตวิทยาบริการปรึกษาและแนะแนว
Email : pem12152@gmail.com