ชื่อ นางสาวมนัสชนก ยิ้มเส้ง

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. ชีววิทยา วิชาโทเคมี
Email : no-nameka@hotmail.com