ชื่อ นางสาวมนิศรา รุ่งมี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาจีน
Email : miaorong_lotus@hotmail.com