ชื่อ นางสาวภัทรินทร์ เรืองศรี

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. คหกรรม
Email : p0800380914@gmail.com