ชื่อ นายอดิพงษ์ หาญชนะ

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. คหกรรม
Email : hagadipong@gmail.com