ชื่อ นายอดิพงษ์ หาญชนะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. คหกรรม
Email : hagadipong@gmail.com