ชื่อ นางชุติภา แก้วเรียง

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี   ศศ.บ. รัฐศาสตร์
Email : kungtan_1@hotmail.com