ชื่อ นางสาวอาซีสะ หมาดทิ้ง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ