ชื่อ ว่าที่ ร้อยตรี ไกรสร เกกินะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   กศ.บ. สังคมศึกษา
Email : kraisornkekina@gmail.com