ชื่อ นางสาวณัฐกานต์ รักษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ศษ.บ. สังคมศึกษา
Email : natthakarntai@gmail.com