ชื่อ นางสาวกนกอร ต่างสี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. ฟิสิกส์
Email : nok-on@hotmail.com