ชื่อ นางสาวพรรณิดา แซ่เตี่ยว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์
Email : pannida.saetiaw@gmail.com