ชื่อ นางสาวขวัญฤดี เนียมสงค์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์
Email : puikhwanrudee19@gmail.com