ชื่อ นางสาวอัญชลีพร จิตพรหม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี   กศ.บ. ภาษาไทย
Email : borraped.san@gmail.com