ชื่อ นายเอกพงศ์ บรรพบุตร

ตำแหน่ง ครู
วุฒิ ปริญญาตรี    เคมี