ชื่อ นายธีรศักดิ์ ขาวล้วน

ตำแหน่ง ครู อันดับ ชำนาญการ
วุฒิ ปริญญาตรี   วท.บ. เคมี